Alden 1492 Dark Brown Suede Unlined Chukka Boots

알든 처카부츠

'이런 건 올리지 않았음 좋겠어'

라는 와이프.

다 올리는 것도 아니고 정말 예쁘거나 보여주고 싶은 것만 올리는데 괜찮잖아...라고 변명하는 나.

근데 예쁘지 않나.

난 참 예쁜데.

그리고 당신 신발도 아니고 내 신발인데.

올리는거 내 마음.

 

 

 

 

 

 

알든 사의 언라인드 처카 부츠.

vamp 부분에 안감을 대지 않은 언라인드 구조로 작업되어 부드럽고 편안한 착화감.

완전 대만족.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Recent posts