Martiniano boots 'LEONE'

마르티니아노 부츠 레오네

 

 

와이프 신발로 구입한 마르티니아노 부츠 레오네

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

실물이 사진보다 5만배 예쁘고,

착샷은 그냥 보기만 할 때보다 5천배 더 예쁘다.

(과장...이 넘 심하네...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

마르티니아노는 늘... 정사이즈보다 반치수 크게 신으시길.

와이프는 230인데 마르티니아노 만큼은 늘... 36.5 사이즈로 구입.

EU36이 우리나라 230인데 그 사이즈로 구입하면 너무 딱... 맞아서 양말은 신기도 힘들다.

물론 신다보면 좀 늘어나는 부드러운 가죽이긴하지만...

 

 

 

 

 

+ Recent posts