ArtForum Rhee(아트포럼 리) 갤러리에서 미술 교육 수강 중인 초등학생(1~3학년)들의
미술 작품 전시회가 있습니다.
이게 정말 초등학생들이 한 것 맞나... 싶더군요.
천편일률적인 미술 교육의 결과물과는 사뭇 다른 결과물들.
어른의 도움은 눈꼽만큼도 없이 만든 순수한 아이들의 창작물들.
아래... 나갑니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Recent posts