Hender Scheme

엔다스키마 (헨더스켐)

 

 

 

https://henderscheme.com/

 

 

내 신발 아니고... 와이프 신발.

일본에선 엔다스키마...라고 부르고,

해외에선 헨더스켐이라고 부르는 그 브랜드.

일본 디자이너 카시와자 료가 런칭한 브랜드.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Recent posts